Reklamacje i zwroty

  1. Postanowienia ogólne: 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady reklamacji oraz zwrotów towarów zakupionych w Sklepie Internetowym Studio Acord. 1.2. Definicje: a) Klient – osoba dokonująca zakupu w Sklepie Internetowym Studio Acord. b) Sklep – Sklep Internetowy Studio Acord. c) Towar – produkt oferowany w Sklepie Internetowym Studio Acord.

  2. Reklamacje: 2.1. Klient ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą wadliwego towaru zakupionego w Sklepie. 2.2. Reklamację należy zgłosić pisemnie za pomocą formularza kontaktowego na stronie Sklepu lub drogą e-mailową na adres sklep@studioacord.pl. 2.3. W treści reklamacji Klient powinien podać swoje dane kontaktowe, numer zamówienia oraz dokładny opis wady towaru. 2.4. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. 2.5. Sklep podejmie decyzję odnośnie reklamacji i poinformuje Klienta o jej wyniku drogą e-mailową lub telefonicznie.

  3. Zwroty: 3.1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru bez podania przyczyny. 3.2. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie lub za pomocą formularza dostępnego na stronie Sklepu. 3.3. Towar podlegający zwrotowi powinien być w stanie nienaruszonym oraz kompletnym, w oryginalnym opakowaniu. 3.4. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient. 3.5. Sklep zwróci Klientowi kwotę odpowiadającą wartości zwracanego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania zwracanego produktu.

  4. Wyłączenia: 4.1. Nie podlegają reklamacji ani zwrotowi towary, które uległy uszkodzeniu z winy Klienta lub zostały użyte w sposób naruszający ich integralność.

  5. Postanowienia końcowe: 5.1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie. 5.2. Wszelkie spory wynikające z realizacji reklamacji lub zwrotów rozstrzygane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 roku.

Zamów katalog w pliku pdf